Först vill jag poängtera att jag gillar Lantmännen som affärsidé, den att bönder går samman för att göra ett gemensamt utbud av spannmål till industrin. lantmannen.se Lantmännen.se

RAKORAF provtagnings spjut. Är helt omodern för att ta representativt prov vid leverans till Lantmännens silo. Lantmännen.se
RAKORAF Core Sampler - for any flowable products 

Snart får vi veta sanningen varför det blir Don i havre . En stor undersökning som kostat 2 100 000 _SEK SEK 2015-06-01 kommer svaret

Prediktering av Deoxynivalenol (DON) i havre under Västsvenska förhållanden med hjälp av väder- gröd- och skötseldata.   Svenska Lantmännen betalar Ansökan av Thomas Börjesson

 

Här är en converter att jämföra olika värden på DON

8000 ppb är bara 8 ppm

 

ppb, från amerikansk engelska parts per billion, "antal per miljard", är ett mått på andel eller koncentration. Uttryckt i procent är 1 ppb = 0,000 000 1 % det vill säga 10–7%

Mikrogram är en SI-enhet som motsvarar 10−6 gram, alltså en miljondels gram. SI-symbolen för mikrogram är µg

ppm Parts per million förkortat ppm, vilket kommer från engelska, och betyder "antal per miljon", "miljondelar" är ett mått på andel, halt eller koncentration. Uttryckt i promille är 1 ppm = 0,001 promille. 1 procent är lika med 10 000 ppm. Förrädiskt är att man kan förväxla mille i promille med miljondelar.

ppm används i många praktiska sammanhang, men svenska och internationella standarder avråder från måttet. Istället bör andelen anges i andelar av standardiserade mått. Exempelvis kan en koncentration av 20 ppm av ett ämne i en vätska uttryckas som "0,02 milliliter ämne per liter vätska".

I Norge pratar man om Simulering 5000 ppm

Status for kornsesongen 2012 / 2013. Lykkes vi med kornsortering ? Hans Stokke kornsjef, FKA

Vilket mått använder Lantmännen och  Eurofins tro . Det kan vara missförstånd ibland

Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (Text av betydelse för EES)

Där står det
Artikel 3

Förbud mot användning, blandning och dekontaminering

1. Livsmedel vars halter av främmande ämnen överskrider de gränsvärden som anges i bilagan får inte användas som livsmedelsingredienser.

2. Livsmedel vars halter av främmande ämnen inte överskrider de gränsvärden som fastställs i bilagan får inte blandas med livsmedel vars halter överskrider dessa gränsvärden.

3. Livsmedel som skall sorteras eller på annat sätt behandlas mekaniskt för att minska kontamineringen får inte blandas med livsmedel som är avsedda för direkt konsumtion eller som ingrediens i livsmedel.

4. Livsmedel som innehåller främmande ämnen som förtecknas i avsnitt 2 i bilagan (Mykotoxiner) får inte avsiktligt dekontamineras genom kemisk behandling.
 :

Lantmännen i Kumla blandar all havre som kommer på hösten huller om buller i samma silo. ingen kontroll före tippning i tippgropen ..
år 2011 körde jag in  allt från .19800 till 2700 ppb  Allt blandades.  Men det blev klassat som energihavre  det lass som var 10800 ppb.

Lantmännen var  noga med att klassa ned havren till min avräkning.. Men hur de själva hanterade havren i silon enligt regler från EU var det inte så noga med. .

 

Med dagens provtagning går det inte med rättvisa bedöma om ett lass på 35 ton ska utklassas som energikärna .
 Med ett samlingsprov på 5 kg och sedan 3 gr. i DON mätaren hos EUROFIN, blir det ett lotteri. För Lantmännen är det perfekt, då får de in mycket fin havre till billig kostnad. Allt blandas i stor silos eller direkt lastas i stora båtar. Då hittar man inte några stora mängder beroende på att det inte är mer än cirka 3 % av alla lass som testas har höga halter av DON. Där räknas ett medeltal av alla lass som lastas, Men för den enskilde lantbrukaren är det en stor förlust att få 35 ton nedklassat till 50 öre kg. Det går inte att hitta rätt mängd av kärnor med DON i spannmål. Alla kärnor är unika, alla har olika växtbetingelser alla gror inte lika snabbt och får regn vid olika tidpunkter vid blomning. Det är inte som att ta prov på vatten som har växtskyddsgifter, där är vattnet homogent.

Vi lättar upp med ett klipp på youtube   DADDY COOL   Boney M  1976

Leveransförsäkran  Öppettider se hemsida  eller Mina sidor på Lantmännen

Distriktsstyrelse  förtroenderåd  i Lantmännen är för svaga  de får inget gehör från Koncernstyrelsen

 

Se även hur havre har blivit en risk gröda  vid leverans till silo vid skörd hos Lantmännen.

Projektet att införa don test att är beställt av branschorganet Föreningen Foder & Spannmål. De skriver I både Sverige och Norge används olika provtagningsmetoder för sortering av havre i olika kvaliteter och vid bestämning av avräkningspriset. Följden av detta kan vara en
inkonsekvent hantering av havrepartierna. Med detta som bakgrund är vår slutsats att
branschen borde använda samma analysmetod för sortering som för avräkning, eller
alternativt som Norge räkna av 10 % från DON-resultatet efter ELISA-testet. Vår åsikt
är även att den svenska spannmålsbranschen borde komma överens om ett system för
provtagning och analys så att alla steg i kvalitetssäkringen utförs på samma villkor till
förmån för spannmålsproducenterna, handeln och konsumenterna.

Projektdeltagare: Linda Arrhenius, Oskar Björling, Maria Smitterberg och Camilla Söderberg
Projektbeställare: Erik Hartman, vd för branschorganet Föreningen Foder & Spannmål
Du når Erik Hartman direkt på  08-440 11 81 eller erik.hartman@sinf.se
Handledare vid SLU: Hans Pettersson, Universitetslektor, Husdjurens utfodring och vård, avdelningen för enkelmagade djur, näringslära och skötsel
Hans Pettersson Universitetslektor, HUV, Enkelmagade djur, näringslära och skötsel Telefon:  018-672103

80 % av variasjon i analyseresultat skyldes sannsynligvis prøveuttaket  säger Hans Stokke  kornsjef, FKA

Thomas Börjesson, affärsutvecklare på spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk  , Tel: 0705-59 85 59 Thomas Börjesson thomas.borjesson@lantmannen.com . Thomas Börjesson skriver som svar på dålig utrustning Rakoraf  ----Att de höga DON-halterna skulle härröra från dåligt underhållen/rengjord RakRaf låter otroligt (då borde det inte varit så stora årsmånsvariationer och inte heller regionala skillnader som vi upplevt.---- Hur kan en ansvarig för provtagning på Lantmännen uttala sig så! Har inget med årsmånsvariationer. Provtagning är ett lotteri.
Lantmännen ska inte straffa en Lantbrukare med ett pris på 50 öre/kg  bara för att 1 prov på 5 gram visar över 8000ppb  när 1 prov till på samma lass kan visa 1700 ppb .
 Vad jag menar är om oturen i detta lotteri är framme för den enskilde lantbrukaren kan ett medeltal på året vara låg förekomst av DON, men i provtagningen kan vissa frön komma i ett prov som visar över 8000ppb hittats.   Även om hela lasset är under 1700ppb i medeltal. Jag har bevis att det kan slå så se nedan,   Inget yrke sulle tillåta att lönen fastställs genom ett lotteri på hur bra man sköter sitt yrke på 1 minut av sin arbetstid.

Hans Pettersson Universitetslektor, HUV, Enkelmagade djur, näringslära och skötsel Telefon:  018-672103 E-post:  hans.pettersson@slu.se 

Se åsikter som bönder framförde om hur Lantmännen Lantbruk  sköter provtagningen på Lantmännens föreningsstämma 2014
5:40:40 i slutet på stämman in i filmen

Lantmännen Lantbruk klarar ej EU regler på hur prov ska tas enligt COMMISSION REGULATION (EC) No 401/2006
Minst 100 stick i lasset och
samlingsprovet 10 kg
- Varje delparti ska provtas separat .- Antal enskilda prover : 100 . Vikt av samlingsprovet = 10 kg .

Stor risk för  kontaminering av DON sporer i slangar och rör och behållare . Rengöres ej efter varje prov.

Det är här bondens lön bestäms och det får inte slarvas till av Lantmännen.

Havre en risk gröda efter 2011 när Lantmännen införde DON i avräkning

Eftersom Lantmännen inte kan ta ett  represenativt prov på spannmålslass. ( enbart 3 stick och 5 kg  exempel 35 ton ) vid inleverans till Lantmännen) ska de inte klassa ned havre till bara 50 öre på så dåliga underlag. Skall tas i flöde.  Förödande för den enskilda bonden,

Inget övrigt EU land klassar ned havre som har över 8000 ppb till bränslevärde.

Norge ger enbart c:a 27 öre lägre pris DON över 8000 ppb än det högsta betalda havren till bonden

< 2000ppb 0 kr Kr/ ton  2 - 5000ppb - 80 Kr/ton Norska kronor.  5 - 8000ppb - 130 Kr/ton.  > 8000ppb - 230 Kr/ton = 272.69 SEK Svenska Kronor cirka 27 öre avdrag per kg. Enligt Sören Vilomsen DLG i Danmark Tel 045 3368 3000 motsvarigheten till Lantmännen i Danmark. De har inte något avdrag på avräkning för DON till Lantbrukare. De tar stickprov för att lära sig mera bara för att hålla sig underättade om läget.

Frankrike har inte DON med som parameter för avräkning till lantbrukaren.  VARFÖR GÖR LANTMÄNNEN DETTA MOT LANTBRUKAREN ? 
I Finland om det tas prov i förväg före tippningen.Om det är över 8000 ppb  får Lantbrukaren inte tippa. Det är bättre än att i efterhand ge bonden 50 öre
Vissa spannmålsmottagningar tar emot ett lass med för högt don men vill inte ta emot fler från samma lantbrukare.

PROVTAGNING klarar inte att hantera DON deoxynivalenol eller något annat prov som lantbrukare lämnar till Lantmännen? Uråldrig teknik! Går möjligen att användas som regnmätare men inte provtagare för spannmål för yrkesfolk. År 2014 ser det lika ut, ingen åtgärd till det bättre. Jeppsson på Lantmännen har trott att det tas snabbtest på don före tippning.

Sätt ett mätglas på Rakorafen så kan man se hur mycket det regnat under natten och dagen . Där fungerar den utmärkt som regnmätare.

Jag var tvungen att tala om för Mikael Jeppsson att det tas inte något snabbtest 2014 och aldrig tagits i Kumla

Mikael Jeppsson, chef Handel - Lantmännen Lantbruk

http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/pressbilder1/portrattbilder/mikael-jeppsson2/

 

 Att havren med höga och låga halter DON blandas i samma silo.strax före mötet i Kumla .2014 visste inte Mikael Jeppsson

Handeln klarar inte att hantera DON deoxynivalenol och andra axfusarioser varor idag vid skördeleverans. Lantmännen har inte verktyg för att hantera provtagning.

Att vara lantbrukare är ett yrke. Lantmännen Lantbruk måste respektera att spannmålsprovet inte blir ett lotteri. Lantmännen tar prov som en lottsedel i en tombola på ett nöjesfält.

Vilket annat yrke skulle tolerera att lönen är ett lotteri. Det finns teknik men Lantmännen struntar i detta. Att ta rättvist prov på DON i havre är viktigt. Minst 100 analyser per lass och ett medeltal av summan för att öka säkerheten enligt EU. 

Ingen snabbtest av DON före tippning görs. Allt blandas i samma silo. Inget bra sätt för Lantmännen vid försäljning. Lantmännen är slarviga i detta avseende
Lantbrukare måste kunna avgöra om man vill tippa eller åka hem med lasset. Inte riskera att bara få 30 till 50 öre kg. om DON överstiger 8000 ppb. Som Lantbrukare måste man veta vad man får i betalt.  Inte få reda på detta efter ett uruselt prov som är en lottsedel.

Nu måste Lantmännen införa bättre provtagning i flöde, Det är ett måste för att få bättre provtagning i framtiden. Provtagning är viktigt idag. Inte ta provet i ösregn som kan förekomma idag. 

Se hur det går till idag vid KUMLA silon. http://www.oilpress.com/don-provtagning-ej-klar-2011.htm

Se film hur det ska gå till http://www.youtube.com/watch?v=K7MDFVGdEPI  Ingen Rakoraf visas i filmen. Filmen visar vilket lotteri det är. Det är mycket svårt att ta prover på spannmål. Kärnorna flyttar sig och det är inte en homogen vara. Vissa tester inget gift och vissa tester mycket gift. Prov i flöde är ett måste för att gå vidare. 5 minuter inne i filmen förklaras hur svår provtagningen är. Varför blundar Lantmännen för dessa problem . En analys på 8050 ppb DON på 35 ton blir 50 öre kg minus avdrag mm. Bonden får då inte mer än 35 öre kg. Att prata med Lantmännen har vi gjort. Alla de som har ansvaret har varit oförstående för detta problem. Alla har slutat Monika Lekander Per Strömberg Charlotte Elander som var med 2011: Alla tycker att det inte är något stort problem med provtagningen och avräkning av DON till lantbrukaren hos Lantmännen 
Inget har hänt med provtagning avräkning sedan många år avseende DON. Så svarar Charlotte Elander Hon arbetar inte kvar längre .:

Det innebär t.ex. för grynhavre att vi rensar, analyserar och godkänner kvantiteter vartefter i form av ”batcher” på 200 – 250 ton. Denna rutin innebär att efter inleverans från lantbrukare till en stor silo kan vi fånga upp inleveranser som inte uppföljer de krav som lagar och kunder ställer. Att då betala alla inleveranser med samma pris blir naturligtvis felaktigt. Den som levererar ett värde över gränsvärdet, oavsett om det är gränsen för livsmedel på 1750 ppb eller den rekommendation som gäller för foderhavre på 8 000 ppb, bidrar till att höja medelvärdet för hela silon.

Dessutom finns det en uppenbar risk att den som levererar över tillåtna gränser bidrar till att vi är tvingade till att underkänna ”batcher” som annars skulle kunna användas till livsmedel eller foder.

Detta är två viktiga anledningar till att vi inte har samma betalningsförmåga till lantbrukare som levererar godkänd vara som icke godkänd råvara, även om de innan vi vidareförädlat råvaran på våra anläggningar levererat havren till en och samma silo.

Det är bara det att Lantmännen tar prov som en lottsedel i en tombola i en provtagningsutrustning som inte går att göra rent risk för konaminering.
 Ingen förståelse, som att vi lantbrukare odlar havre som vi alltid gjort i många år och ingen har tagit skada av vår havre till livsmedel foder mm.

Varför det blir DON mer eller mindre vet ingen med säkerhet . Lantbrukare rår inte för detta och ska heller inte straffas med priser som är 50 öre kg .
Det är en oärlig behandling av bönder .  Lantmännen Lantbruk straffar oskyldiga på ett oansvarligt sätt.  Vem är det som gör att det bildas DON i havre , det är inte lantbrukaren det är säkertt. Det kan mycket väl vara Lantmännen som säljer utsäde som inte är friskt , lika som det kan vara vädret . Ingen vet .  Så Lantmännen ska nog vara lite mer förståede attetyd .

Detta med nedklassning är något som Lantmännen Lantbruk i Sverige börjat med. Okunskap om hur det fungerar i verkligheten. En skrivbordsprodukt.Utan tanke på vekligheten.  Ett sätt att få in varan billigt som sedan säljs som foder eller livsmedel genom blandning rensning  ständigt nya prover som sedan visar godkänd vara .

Tar man tillräckligt med prover i havre  hittar man inte alltid DON kärnor. Så är sanningen .

Jag tror säkert de skulle bli medvetna om de själva i styrelsen  skulle drabbas av 2 lastbilslass på 70 ton för 35 öre kg då skulle det bli ändring snabbt . .

I ett parti på 40 ton kan det finnas allt mellan 200 till 20000 DON ppb. Beroende på om utsädet grott vid olika tidpunkter. Vissa utsädesfrön gror olika och mognar olika och får regn på sig vid blomningen. På samma fält kan det vara grönskott och mogna olika beroende på många faktorer.  Ingen vet med säkerhet vad toxinerna  beror på.  Kanske är det Lantmännens eget utsäde som sprider DON. Det tas nämligen inget DON test för utsädesodlare. 

Provutrustning Rakoraf som står ute i regn, kondens, dagg, blåst, kyla, snö, hagel mm.

Rakoraf går inte att göra rent efter att ett prov tagits. Den mänskliga faktorn är stor med nya medarbetare som kommer när skörden börjar Augusti 2011. Det måste tömmas och rengöras så allt är klart till nästa lantbrukare som kommer.

Man ska veta att lantbrukare har detta att få fram havre Gryn som yrke och de lever på att få rätt betalt.

Som det nu är så fungerar inte rättvisan. Allt från Gryn till foder och sämst bränslekärna på 50 öre det blev 1: - efter protester hösten 2011

LRF Landsbygdsdepartementet Jordbruksverket Lantmännen måste ena sig om att vi får vänta med att införa DON som parameter för betalning. 2011 är inte möjligt att klara. Mycket arbeta återstår för att klara en rättvis provtagning för den svenska foder och livsmedelindustrin. Inget annat EU land tar DON halter som avräkning grundande till bränslekärna med 50 öre /kg

Provtagningsutrustningen Rakoraf går ej att göra rent efter att ett prov tagits.

Sug och tryckfläkt som är omöjlig att rengöra efter varje prov. . Exponerad för dagg, kondens  och regn

Behållare som inte går att rengöra efter varje prov. I alla behållare bildas fukt. Skillnaden i temperatur mellan behållare och luften bildar fukt.

 

 

Slangar hänger och även skarvade slangar som det är svårt att rengöra. Stor risk för blandsäd. Ev. Fukt och vatten lägger sig i botten på slangarna. Ev. kan smuts ligga kvar under många timmar med följd att det blir för hög vattenhalt på provet. Tunga frön som vete och ärtor och stora ogräsfrön har lättare att ligga kvar i böjarna. Kondens och fukt kan samla sig och stora flak kan lossna och följa med i analysprovet. Med denna metod blir aldrig analysprovet  det riktiga..

Ni kan se att det är en rörskarv på bilden. På insidan av slangen blir det ett en förträngning som fuktigt damm samlar sig och lossnar när det blir rörelse i slangen. 

 

 

 Röret har en led som gör att spjutet ofta vrider sig till  en ytterkant till sidorna av lasset.
Spjut att sänka ned i spannmålsvagn som dryper av vatten när det regnar. På sidorna är det alltid mycket boss och skräp som är lätta och samlar sig där.
 Tas provet där så blir det mycket sopor  i % och därmed sämre betalning. All utrustning står ute året om.

 

Med denna provutrustning Rakoraf blir alla prov sämre än det borde vara och därmed sämre betalt till jordbrukaren.

När Lantmännen själv säljer spannmål  används inte denna provtagning vid försäljning. . Det är bara för bönder som ska använda denna utrustning när de säljer till Lantmännen. Tydligen är det inte så noga då.  Över 8000 µg/kg ppb blir det bara 50 öre kg minus avdrag . ibland får man bara 30 örer .

 

Enligt Branschrekommendationer  Fusarium – ett handelsperspektiv

För så rättvisande provsvar som möjligt är av synnerlig vikt att provet är så representativt som
möjligt. .
Hur gör man provet är det för bondens bästa eller för branschen,

Fusariumorsakade mykotoxiner, i första hand Zeralenon (ZEA), T-2 och HT-2.

Ju sämre prov Lantmännen tar (kondens, prov i analysapparat cirka 3 gram) mindre betalt till bonden.

Kritik mot Lantmännen Lantbruk  i ATL om DON analyser

 

Havre kärnor som är infekterade med DON flyttar bara på sig när man blandar. De kan lika gärna hamna bredvid några andra kärnor som är infekterade eller inte. Det är inte vatten vi blandar. Vid nästa provtagning kan det bli både sämre eller bättre. Det är slumpen som avgör om det blir godkänd vara eller inte. Se filmen om hur svårt det är att ta ett bra prov

Detta beror på provtagningen. Det är för litet prov som tas, endast 5 gr  100 till 150 st. kärnor.

c)      Bränslekärna- vara som har ett DON-värde över 8000 mikrogram/kg  (µg/kg.) ppb

b)      Foderhavre- vara som förutom grundläggande kvalitet har ett DON-värde på mellan 
      1751 och 8000 mikrogram/kg ppb

a)      Grynhavre- vara som förutom grundläggande grynhavrekvalitet har ett DON-värde på 
       högst 1750 mikrogram/kg.
 ppb

 

Det är ett dåligt synsätt mot sina medlemmar att behandla yrkesfolk som gör sitt bästa för att odla fram en bra vara till industrin i Sverige.

När man inte klarar provtagningen på ett rätt sätt ska man låta bli . Det är att lura bönderna.

Att sätta ett tak över provtagningsplatsen  borde vara enkelt. Så att inte hela utrustningen blir genomvåt vid regn. 

Många lantbrukare väljer att åka iväg med spannmålen  när det inte går att tröska vid regnväder. Detta för att spara tid. 

Detta är min åsikt, jag förbehåller att jag kan ha bedömt detta fel, och  om jag blir överbevisad att jag har fel tar jag tillbaka mitt synsätt att denna provtagning inte uppfyller en rätt bedömning på råvaran till foder  och livsmedels industrin i Sverige.

Testa DON på fälten före skörd.

2010 hittade man DON halter som var höga. 2011 kom Lantmännen på att alla lass ska kontrolleras. Inget EU land gör så.   Varje prov kostade bonden över 500: -SEK

Eurofins blev överhopade med DON tester. De hade inte tränat för så många tester. Så fort de såg ett högt värde på 100 kärnor blev det till avräkning.

Enligt Liselotte på Eurofins sägen hon, från 2 dl havre som mals tas det 5 gram och mäter.

Blir det över 8000 ppb blir det 50 öre kg . Men enligt tester som gjorts på samma havrefält utan liggsäd och ca 10 % vattenhalt nit tal på 1.2  kan det vara allt från 2700 till 10800 ppb. Mycket svårt att ta ett riktigt prov när det kan slå så mycket på 35 ton lastbilslass.

Kan inte Lantmännen göra rättvisa prov och inte något annat land i EU tar prov på DON som parameter på avräkning till bonden så ska inte DON tas som parameter hos Lantmännen heller. Det kostar mycket pengar och är inte rätt. Bonden förlorar men Lantmännen betalar bara 50 öre kg .
Det har visat sig att Lantmännen tar fler prov om det visar för höga DON tal vid försäljning.

Detta görs inte till bonden . Är det 10800 ppb så är det kört .

Jag är mycket besviken på Lantmännen .

Gör en bedömning före skörd hur stort problemet är för DON runt Lantmännens upptagningsområde. Visar det sig att DON problemet inte är något problem kan man spara alla kostnader för snabbtest och analystagning. Det vore en bra lösning för 2014 års skörd.

 

 

Här kommer en idé att förbilliga spannmålsmottagning. Och få en säkrare provtagning. 

Ett prov med kanske 10 olika prover med ett medeltal som automatiskt testar vattenhalt och det viktigaste för beräkning till betalning.   Ett medeltal av alla dessa prover ger säkrare prov än idag . Det är inte vatten vi testar utan spannmålskärnor. Som växer olika på ett fält. Vissa kärnor gror fortare och vissa hamnar i torr jord och gror senare. Vissa för regn eller dagg vid mognaden vissa inte. Det är ingen homogen vara som vatten att testa.   

EXEMPEL PÅ EN VISION:

Du kommer till Lantmännen i Kumla

Du registrera dig som lantbrukare före du kör upp för invägning. Med en streckkod som innehåller allt som ska registreras namn samtidigt som du visar för en kamera vilken sort du har med dig . Exempel havre. Det ska stämma .En automatisk  röst frågar om det stämmer . Du ska då säga ja om det är riktigt. . Ingen personal vid vågen 

En skylt talar om att det är "ditt namn och vara Havre och du kör upp på vågen. När dina hjul står på vågen (sensorer) blir det Rött . En skylt talar Vägning utförs vänta".

En skylt talar om. "Vägning klar 12 578 Kg kör till tömgaller Nr: 2 Havre"

En skylt talar om att "ditt namn och vara Havre" var god att köra fram och tippa ” Du kör fram till gallret och när din första vagn kommer fram till rätt plats på gallret visas "stopp på en skylt Tömning kan ske” En plåt eller kopp fångar upp varan under den tid du tippar. En skylt frågar om det är tippat Du trycker på en knapp. Vill du tippa nästa lass tryck Ja. Eller färdig.

Nu transporteras provet till en automatisk förpackningsmaskin som har 10 olika fack i samma påse. Med etikett och förvaras kallt i väntan till provanalys.

Av alla 10 proven tas och ett medelvärde bildas. för grundande av betalning.

Du kör nu fram till kön och registrerar dig för tömning. En skylt kommer fram som talar om ”Ditt namn och Vara kör fram för tomvägning” Du kör fram till vågen och en skylt talar om att alla dina hjul står på vågen. Inga hjul utanför. En skylt talar om. Tomvägning utföres vänta. nästa skylt talar om. Tack för leveransen, Lantmännen önskar dig välkommen med fler lass. Allt klart. Du vet att du kan köpa olja just nu till bra pris av Lantmännen. Ta det försiktigt på vägen. Hej "

Alla informationer på alla skyltar kan lätt programmeras om. Reklam information öppettider Priser för Lantmännen kan komma fram på samma skylt . 
FÖRDELAR:

Ingen personal för vågen och provtagning. Stor kostnad för arbete med att sköta bemanning försvinner. Att inskola personal som inte vet vad spannmål är. Enbar personal för övervakning för att sköta silon. 
Ingen Rakoraf behövs inga datorer som kan bli stulna i "vågkuren"
Enbart en våg med sensorer för hjulen och övervakningskamera. Och Skyltar behövs Sensorer Skyltar (typ hos bilprovning) monteras . En suganordning monteras under gallret med sensorer och skyltar. Lantbrukare är inte några som vill lura. Om det uppdagas via övervakningskamera att någon fuskar ska det vara kännbara straff.
I de allra flesta fall är det någon annan bonde som ser att det inte gått rätt till som slår larm. . I nuläget så tittar personalen knappt ut genom fönstret var traktorn står på vågen.
Detta kontrollsystem kan byggas in.  

Allt övervakas med Övervakningskamera och Skype teknik för kommunikation. . Man kan både tala med en operatör om lantbrukaren vill fråga något. Denna operatör kan finnas någon annanstans.

Detta är en önskan att det blir en ändring till ett modernt och säkert system. För att nå dit måste man utveckla och göra en prototyp. När systemet är utprovat och testat i verklig miljö. Kan detta system monteras på 100 talet mottagningssystem i landet

 

 

Jag skördade 2011-08-12  och 2011-08-13 

Mogen och fin färg  Nit 1,2 till 1,3   Skördat på samma fält

Exempel från verkliga livet. Så kan det slå .

Direkt leverans till Kumla  2011-08-13 och 2011-08-14 

Resultat:   Antal analyser på leveranser tröskade på samma fält  2 dagar   utan liggsäd,  se tabell

Datum         Insedel/              Vikt               Nit     Vattenhalt vid skörd och leverans        DON

2011-08-13    82513069           10240            1,3        18,1                                                     2700

2011-08-13    82513090           12920            1,3        17,6                                                     6700

2011-08-14    82513172           11240            1,3        16,7                                                   10800          ( cirka 35 öre Kg )

2011-08-14    82513189           10800            1,2        16,5                                                     3700

 

Alla lass är blandade i en stor silo hos lantmännen. Slår man i hop alla blir det ett medeltal på cirka 5900 Don ppb allt klart godkänt för foder. Men även här är det omöjligt att få reda på sanningen.

Felfaktorer som RAKORAF, hantering till labbet, personal, apparatur med flera spelar in. Enligt kunskap ska provet göras snabbt från det tagits inte månadsvis efter provet i lasset som gjordes 2011 hos Lantmännen. Min avräkning kom 2 månader efter att provet tagits. Helt fel
Men det förstår inte Lantmännen. Vår egen förening. Vad kallas ett sådant sätt att behandla en lantbrukare?
 Att tro på en analys på en leverans på 45200 kg att det ska vara om man bara tar 1 prov och får 10800: - och det blir utklassat till energigröda på 50 öre/kg är FEL. Detta är beviset med denna bristfälliga provtagning Rakoraf är det ett lotteri med proven. Detta var under 2011 när det bevisligen var det största bekymmer med DON.

2012 2013 var det mycket mindre problem . Enligt Lantmännen så tror man på en provanalys att hela fältet, lasset eller långtradare är dåliga kärnor att alla kärnor är infekterade.

Sanningen är att det är fel, många prover visar att det är mycket svårt närmast helt omöjligt få reda på hur många kärnor som är infekterade med DON, helt omöjligt med dagens stickprov att få fram hur många kärnor som finns i 35 ton med DON. Detta kan inte fortsätta att klassa ned spannmål på dessa premisser. Helt fel.

 

Hur går kontrollen till?

Den mest omfattande kontrollen görs i spannmålshandeln. Kontrollen sker vid inleveranser av spannmål. Man undersöker om spannmålen uppfyller de krav som finns för livsmedelsändamål. Om den inte gör det kan den gå till djurfoder eller bränsle. Under 2011 har man sett höga DON-halter i havre och därför kontrolleras 100 procent av havreleveranserna. Även i nästa led i livsmedelskedjan, som är kvarnarna, tas stickprov. Så skriver livsmedelsverket som lurar konsumenterna att det fungerar, men så är inte fallet.

Det testas som ett lotteri,. I samma spannmålslass kan det finnas över 8000 ppb som inte denna provutrustning kan se. Detta är ett hyckleri och vilseledande marknadsföring av branschen. Det är vi lantbrukare som är syndabocken via ett lotteri. Jag kan tänka mig att 99 % av leveranserna  hittar inte provutrustningen de kärnor som är för höga .
Men den 1 % som haffas är det synd om som lantbrukare. Lantbrukaren rår inte för att Sverige är det enda EU land som ger bonden över 8000 don ppb 50 öre kg.

Grundpriset är 50 öre kg för bränslekärna . Lantmännen är stenhårda på det . Vi bönder är trötta på att bråka för att få upp priset som vi fick 2011 till 1:- Kg men har sedan gått tillbaka till 50 öre kg . Det blir bara bråk . Ta bort denna parameter som alla övriga EU länder gör . Det finns bara livsmedel och foder. vid parameter DON i övriga EU länder

KUMLA SILON http://www.oilpress.com/don-provtagning-ej-klar-2011.htm  Provtagning av DON, http://www.oilpress.com/Lantmannens%20provtagning-ej-fungerande%20idag%202013.htm  Lantmännen analys mottagning DON ppb Kumla silo spannmålsmottagning lantmännen analystagning spannmål provtagning lantmännen Rakoraf Handel Lantmännen Lantbruk vägning spannmålsvåg skördeleverans invägning Eurofins analyser protein havre vete korn Deoxynivalenol – DON DON hör till en grupp mögelgifter som kallas trichotecener. DON förekommer i spannmålsgrödor för foder- och livsmedelsändamål, framförallt i vete och havre. Mögelgiftet bildas av två mögelsvampar, Fusarium graminearum och Fusarium culmorum inom släktet Fusarium. Spannmål Raps Korn Ärtor Leveranser Agroetanol Johan Andersson division lantbruk Lantmännen Cerealia Lantmännen Unibake Lantmännen Doggy Lantmännen Lantbruk Lantmännen Krafft Lantmännen styrelse
 

Lantmännens historia
Lantmännens silos är styrkan
Sverige är uppdelat i 28 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som

Ove Gustafsson, ordförande  Förtroenderådet ordförande Lantmännen  Den viktigaste länken mellan jordbrukaren och Lantmännen .         
Forstena gård 461 93 Västra Tunhem Tel: 0520-42 11 93    Mob: 070-510 94 84 ove.forstena.gard@telia.com 
Motioner till föreningsstämma Lantmännen
Koncernstyrelse
Valberedning
Koncernledningen
Division Lantbruk
Forskning och utveckling 
Lantmännen R&D 
Forska med Lantmännen 
Bengt-Olov Gunnarson 
Per Lindahl
Per Olof Nyman
Johan Andersson

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

Detta är min åsikt . Om jag har fel överbevisa mig då . Vi lever i ett fritt land ?  sales@oilpress.com

Eurofins bedriver ackrediterad analysverksamhet enligt ISO 17025
DON-projekt 2013

Harplinge Lantmän 


CropTailor AB  Oat Variety with High Content of β-glucan   Fusarium och DON i havre – risk vid regn i blomningen

Swedish Oat Fiber Aktiebolag  0340-66123 Per-Olov Crona  Båtafjordsvägen 12 432 63 Bua Halland. Betaglukan är en fiber som sitter närmas under skalet
När den löses i vatten bildas en gel.

Prorsum Healthcare AB 031-7607034 säljer Betaglukan  Allabolag.se
 

Distriktsstämman utser fullmäktige till föreningsstämman. På distriktsstämmorna väljs 101 fullmäktige till Lantmännens föreningsstämma, Lantmännens högsta beslutande organ. Internrevisionen  HaGe Kiel Aufsichtsrat HaGe Kiel Beirat  Styrelser i bolag 2013 Hans Wallemyr Anna Carlström Stefan Josefsson Lantmännen Bygglant AB

 

www.oilpress.com/Lantmannen-styrelse-lyssnar-ej.htm  Lantmännen styrelse lyssnar ej på bondens behov på gårdarna

Lantmännens styrelse får inte glömma bort varför lantmännen startade.Bönderna bildade företaget för att hjälpa bönderna att samla in spannmål torka rensa blanda sortera för att kunna sälja spannmål till industrin med kvallite.Detta får inte glömmas bort när nya utmaningar från industrin ställer på spannmål.Det ska vara en produkt som är säker. Inga mögelgifter över gränsvärden.Fler parametrar om hur spannmål ska vara kommer mer och mer som krav.Det är då som det är viktigt med Lantmännen som samlar in spannmål från bönder, och sorterar blandar och aspirerar så att det bildas mervärde för bonden.Lantmännen ägs av bönder.
 

De nya spannmålshandlare med ofta bara ett kontor utan silos och torkar har inte möjlighet att vara den partner som hjälper bonden med att sälja till industrin.

Det är svårt för bara en telefon försäljare att stå upp för krav som industrin ställer på analyser mm.

Detta får inte de nya bönderna glömma bort i strävan att få ett högt pris på spannmålen med den risk det är att det kommer ut för höga DON värden till mat industrin. Mögelgiftet DON är svårt att sortera bort utan där är Lantmännen som har möjlighet att blanda ut i stor silos före provtagning till försäljning till mat industrin.

Se historia om hur Lantmännen börjadeMålet med de tidiga ekonomiska föreningarna var bland annat att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader, samt att skapa bättre möjligheter för erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan. ---- Det med kvalitetskontrollen är viktigare nu än kanske 1905 med mycket mögelgifter DON i grödor.
Den 30 augusti 1905 bildas Svenska Landtmännens riksförbund i Stockholm
Min kritik gäller hur ledningen för Lantmännen sköter sig  de senaste åren handhavande av DON i Lantmännen.

Motion från Bengt Jonsson till Lantmännen 2014

Se film på årsstämman Lantmännen 2014 5: 41:40 in i filmen https://www.youtube.com/watch?v=8HksIQvSkL4 där Stefan Josefsson poängterar vikten av bra provtagning, vikten av nedklassad vara ska vara marknadsmässig. Och att ge pris som andra aktörer gör.

Nästa talare är förtroenderådets ordförande 1451 OVE som påtalar att Lantmännen behandlar provtagning formaliserat trögt och ber ledningen se över metoder. Gårdsprov på eftersäsong visar om  1 st. prov på för hög Don halt, blir det inget av detta parti som går in och testas igen, utan allt går in i den bingen, silon eller avräkningsgrundande provet som 1 st. prov ger utslag för. Det testas inte igen. Andra aktörer gör inte detta. Detta enligt förtroenderådets ordförande.

Om inte Lantmännen förstår alvaret i detta när förtroenderådets ordförande ställer sig upp på årsstämma 2014 som är videofilmat är det alvarligt för demokratin i Lantmännen. se även motion om demokrati i Lantmännen   Problem med att ge kritik mot ledningen i Lantmännens styrelse .Exempel .på hur det inte ska gå till i ett bondeägt företag .

Vi tar ett youtube klipp Bonny M  Belfast så blir vi glada

Motion från Bengt Jonsson till Lantmännen 2014

Motions svar från Lantmännen  2014  Är det sant att Rakoraf är bra provtagare?. Är det sant att Lantmännen klarar av att sortera bort DON ? 
                                                          Är det sant att   kvalitetsarbetet  är bra när man blandar för höga med låga halter don i samma silo?
                                                          Är det sant att  kvalitetsarbetet är bra när mottagning sker till siloanläggningen utan sorteringsanalys och därefter
                                                          sker kvalitetssortering batchvis i silon. Är det möjligt? . Man kan fråga sig hur mycket blir till energigröda och till
                                                          vilket pris säljer man havren.
                                                          Deta är frågor som man inte får svar på. Är inte detta något som bonden vill ha svar på när han får ett pris på 50 öre
                                                          minus alla kostnader ett pris om kan gå ned till 10 öre kg i avräkning .  Man frågar sig varför Norge inte har samma
                                                          syn på hanteringen av priset .  Det tar 15 år att tjäna in detta låga pris som sker i Lantmännens tombola

                                                           Enligt Hans Stokke är det 3-15% risk att få över 8000ppb  enligt vissa tester  . Stor osäkerhet att få fram fakta

Kan sanningen vara att det är bra för Lantmännen att ta in havre och blanda låga halter med höga DON halter i stora silos . Svaret är nog att det är det bästa sättet  att få fram en god vara till industrin i detta läget när inte det går att sortera ut höga värden med den utrustning som nu finns..

Se hur problemet med att ta prover kan vändas till att Lantmännen är vinnare på marknaden med just att ta in Havre Vete i stora silos och blanda som de gör i Felleköpet i Norge ,  Men då måste Lantmännen marknadsföra sina silos bättre till SPMO och storbönderna .
 

Enligt

Halfdan Blytt Fellekjöpet Agri   Priset för mat havre Grunhavre  är är cirka 2,10 NKR  och bonden får för havre över 8000ppb DON  cirka 23 öre lägre pris .

Lykkes vi med kornsortering i Norge ?   Se vasd de kommit fram till   Expert på DON i Norge Hans Stokke

Norge som Lantmännen hänvisar till i motionssvar att ge avräkning med avseende på don,  ger bonden  23 öre lägre pris än mathavre gryn Expert på DON  Hans Stokke se länk

Kornguiden Information om regler till bonden vid leverans till Felleköpet  motsvarande Lantmännen i Norge

Sanningen om provtagningsutrustning Lasntmännen RAKRRAF

Problem med att ge kritik mot ledningen i Lantmännens styrelse .Exempel .på hur det inte ska gå till i ett bondeägt företag .

Sanningen om SPMO Sveriges Spannmålsodlarförening .


Hälsning Bengt Jonsson. 019-228005  www.oilpress.com