logo-fraMTID3.gif (1477 bytes)                     WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes)EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

Oilpress type20o.JPG (3993 bytes) typ402.jpg (4039 bytes)   

   
Stoker för att elda havre

Kör rå kallpressad rapsolja i din vanliga villapanna  med olja från     TäbyPressen
Konvertera din vanliga brännare billigare kan det inte bli.
Inga ingrepp i brännaren eller justeringar behövs.
Köp frö och pressa själv. c:a 3:- liter  

Kalkyl för att pressa rapsolja samt elda med rapsolja i villapanna.

Konvertera din vanliga oljebrännare till rå kallpressad rapsolja med en konverteringsats från Skeppsta Maskin AB.  
Alla oljepannor som använder eldningsolja dieselolja kan konverteras med "Rape-Therm4" från Skeppsta Maskin AB

Genom "Raps-Therm" minskas viskositeten på de tjocka oljorna till samma som mineraloljor så den kan förbrännas samt att pannan 
alltid är uppvärmd före förbränning. De oljor som har hög flampunkt rapsolja solrosolja mm har därmed god förbränning. Därigenom minskas sotningen i pannan och munstycken.  Slogan för eldning med rapsolja eller dieselmotor "HET OLJA TILL HET PANNA GÖR DIG VARM"

Montera in en mindre tank för att starta pannan med vanlig eldningsolja. Den ordinarie tanken blir då rapsoljetank. Eller tvärtom i början för att lära sig tekniken. Viktigt att rapsoljan är väl sedimenterad för att hindra stopp på grund av sediment i brännarmunstycket. 

24 volt DC   "Rape-Therm" samt PLC   med 3 st. sensorer  som mäter temperaturer och oljenivå. 

Vad jag säljer är Rapstherm4 pris 3990:-
PLC styrning med 3 st sensorer med mjukvara  pris 4373:-
Dixel termostat  för pannstyrning   när brännaren ska starta och stanna  för
att lätt justera hysteres  pris 900:-

Extra matarpump för rapsoljan  1050:-

Referensanläggning kan diskuteras .
Monteringsdetaljer montering , starttank, transformator från 220 volt AC till 12/24 volt DC ,  tillkommer.

PLC är förprogrammerad men att det går att ändra tider temperatur parametrar med knappar på PLC av kund.
"Rape-Therm4" monteras nära oljebrännaren för att få så kort ledning. Snabbare skiftning mellan rapsolja och eldningsolja.

Funktion:

PLC kontrollerar att det finns rapsolja i rapstanken. Finns det inte raps i tanken kan aldrig rapsolja inkopplas eller uppvärmas.
PLC programmet klarar även skvalpfunktion i bränsletanken för att undvika ofrivilliga växlingar Raps/eldningsolja.
Fördröjning på in och utsignal från nivåvakten är inställdbar. Såkallad "skvalpfunktion" Mer nödvändigt i mobila tankar.

Oljebrännaren startar med vanlig eldningsolja via vattentermostaten eller Dixell http://www.oilpress.com/XR10Cmaj.jpg  .

 

 


1    När temperaturen inne i pannan kommit upp till rätt arbetstemperatur
      (pannans innertemperatur förbränningsrum ) som en sensor övervakar, kopplas 
     "RapeTherm4" eluppvärmning på. Om pannans innertemperatur redan är i arbetstemperatur
       kopplas "Rape-Therms4"  eluppvärmning direkt.

2     När rapsoljan i "RapeTherm4" är uppe i +80 Gr C eller +100 Gr C skiftas 3/2-ventil till
        rapsolja.  Tid efter cirka 2 minuter. 
       Nu eldas det med varm rapsolja.

3    När vattentemperaturen i pannan  kommit upp till något  max temperatur via pannans egen
      termostat som ger impuls till PLC,
     elvärmen slås av till "Raps-Therm4" och skiftas till eldningsolja via 3/2 ventil

4    Brännaren går nu en kort stund "timer" på eldningsolja samt stänger sedan av. För att få
      eldningsolja, dieselolja i brännaren

5    När vattentemperaturen i pannan sjunkit till att värmaren ska starta igen startas det på
      eldningsolja igen.  
      Pumpen i brännaren har redan eldningsolja i sig redan och startar lätt. 

Nu fortsätter  processen från punkt 1 igen. Denna funktion fungerar helat automatiskt genom styrning via PLC.

Alla inkopplingstemperaturer, tider, kan omprogrammeras i PLCn på knapparna av kund, ej spärrat. 
Enkel elmontering bara att koppla in till kopplingspunkterna på PLC.

PLC ingångar på Crouzet M2:
I2    Pannans termostat. Digital input  DI
I4    Pannan överhettningstermostat DI

I5    Sensor från pannans inner temperatur.  0 till 10 volt Analog input AI
I6    Sensor från "Rape-Therm"  0 till 10 volt  AI
I7    Sensor nivåvakt i rapstank. Kontrollerar om det finns raps i tanken.DI

PLC utgångar:
O1    6/2 ventil för växling mellan raps/ eldningsolja även ström till pump för eldningsolja Digital output DO
O2    Matarpump rapsolja. DO
O3    Oljebrännarens påslag. DO
O4    Uppvärmning för rapsolja i "Rape-Therm4" DO

 

Ta kontakt med Skeppsta Maskin AB 019-228005 för att diskutera referensanläggning

Controller 2.PLC Crouzet  är 24 volt DC går att driva med enkel batterielimiminator.  c.a 5 watt
PLC Crouzet 3 givare , Tanknivå, Vattentemp, och
rapsoljetemp   12 eller 24 volt DC  Pris 4373:-
http://www.oilpress.com/crouzet-plc-m2-2.JPG

RapsTherm4 har 12 volts glödstift från Biltema  drar c.a 8 till 9 Amp st. Totalt
36 Amp.  Kabelarea minst 6 mm2.  Reläer  från Biltema

Det man ordnar lämpligast är bilbatteri som laddas kontinuerligt för att ge
ström till glödstiften på RapsTherm4.

Man ordnar lämpligast tanken från rapsolja som står högre än brännarpumpen .
Oljeledningen till pumpen kan viras runt på utgående vattenledning  från pannan. Man
värmer då upp rapsoljan före brännarpumpen. Naturligtvis kan man pumpa oljan
till brännarpumpen.
http://www.oilpress.com/cargo-070027-facet-3629674-us-pat-no5.JPG  12 volt
DC  Pris  1050:-SEK

Pannan bör gå långa tider innan pannan stänger av. Lång hysteres  95 gr  ned
till 70 gr . ev mindre munstycke för att få lång gångtid på rapsolja.
Detta kan lösas med en separat termostat Dixell som man sköter pannans
termostat med. Detta instrument visar pannans temperatur digitalt på
display.  http://www.oilpress.com/XR10Cmaj.jpg  med sensor pris 900:-

Rapsoljan som är uppvärmd av vattentemperaturen går till 3/2 ventil 4mm
genomlopp som väljer  raps eller dieselolja sedan till pannans pump. Sedan
går oljan vidare till RapsTerm4 som värmer upp oljan till önskad temperatur
vidare till brännarens munstycke.

Vid start går pannan på dieselolja. när sensorn på rökgaserna kommit upp
till önskad temperatur startar uppvärmningen på RapsTherm4 .Detta för att
tala om för PLC att brännaren är igång och att pannans förbränningsrum är
varmt för att kunna ta emot olja med hög flampunkt. När oljan kommit upp i
önskad temperatur kopplas rapsolja in via 3/2 ventil före brännares pump.
Sedan körs pannan upp till önskad temperatur som växlar till dieselolja som
sedan körs i några minuter eller önskad tid innan brännaren slås av. 
Nu finns det dieselolja i brännaren för säker start nästa brännarcykel.
Nu sjunker pannanstemperatur till nästa brännarcykel.

Vad jag säljer är Rapstherm4 pris 3990:-
PLC styrning med 3 st sensorer med mjukvara  pris 4373:-
Dixel termostat  för pannstyrning   när brännaren ska starta och stanna  för
att lätt justera hysteres  pris 900:-

Extra matarpump för rapsoljan pris 1050:-

Ej montering eller monteringsdetaljer ingår.
Ingen garanti på funktion .  Kund monterar med egen risk.
I början kan man blanda rapsoljan med diesel för att få säker gång innan allt
är intrimmat.

Garanti på detaljer 1 år.
Betalning före leverans.

Moms tillkommer
 

Execute raw kallpressad rapeseed oil in your commonly furnaces with oil from  TäbyPressen

Convert your commonly burner cheaper can it not become.

No operation in brännaren or adjustments is needed.

Purchase seed and press self. about  3:- /litre  Convert your commonly furnaces to raw cold pressed  rape seed oil with a conversion  from Skeppsta Machine LTD.
All furnaces that use fuel oil diesel oil can be converted with "Rape-Therm4" from Skeppsta Machine LTD

 

Convert your commonly furnace to raw cold pressed rapeseed oil with a conversion from Skeppsta Machine LTD.
All furnaces that use fuel oil diesel oil can be converted with "Rape-Therm4" from Skeppsta Machine LTD

Through "Raps-Therm4" grow less viscosity on the thick oils to the same that diesel oils as the can burn plus that the forehead
always is heated before combustion. The oils that has high flash point rapeseed oil sunflower oil  etc  have thereby merry combustion. Thereby grow less cokes  in the forehead and nozzles. Slogan for firing with rapeseed oil or "HOT OIL TO HOT PAN DOES YOU WARM"

Mount in a less tank in order to start the forehead with common fuel oil. The main the thought becomes then rapsoljetank. Or on the contrary at first in order to learn tekniken. Important that the rape oil is too sedimented in order to block stop because of sediment in furnace nozzles

24 volt DC "Rape-Therm4" plus PLC with 3 st. sensors that meter temperatures and oil level.

Price totally 11500:- + Vat Referens plant  can discuss  Part components sells also. 
Monting  parts  assembly , start tank, transformer from 220 somersault AC to 12/24 volt DC , is added.

PLC is pre-programmed but that there goes that change times temperature parameters with buttons on PLC of customer.
"Rape-Therm4" monunt near boiler in order to get as short pipe. Faster change between rapeseed oil and fuel oil.

Function:

PLC controls  check that there are rapeseed oil in raps oil in the  tank. Exists it not colza in the thought can never rapeseed oil start or heat it up.
PlC the program manages also lapping in fuel tank to avoid involuntary changes Colza/fuel oil.
Delay on in and out signal  from leval meter  is parameter . Lapping level in the tank  " More necessary in mobila thoughts.

The furnace starts with common fuel oil by water thermostat
1 When the water temp inside the forehead come up to correct working temp  (boiler temp ) like a sensor
monitors switch (turn) on "Rape-Therms" electric heating on. If boiler  inside temp already is in working temp  switch "Rape-Therms4" electric heating directly.

2 When rape oil  in "RapeTherm4" is up in +80 Gr C or +100 Gr C changes 3/2-ventil to rapeseed oil. Time after about 2 minutes.
Now burn it with warm rapeseed oil.

3 When water temp  in the forehead come up to something max temperature by boiler own thermostat that gives impulse to PLC,
el warm  switch  off to "Raps-Therm4" and changes to fuel oil by 3/2 valve

The furnace goes now a short moment "time switch" on fuel oil plus closes then of. In order to get fuel oil in the boiler

5 When the water temp in the forehead sunk to that the furnace  shall start again,  is started it on fuel oil again. 
The pump  in the boiler have already fuel oil in himself already and starts easy.

Now continues process from dot 1 again. This function works  automatically through guiding by .

All switches temp , times, can programmes in PLCn on the buttons of customer, don´t stoped.
Simple el mounting just that engage to the connection on PLC.

PLC Input ways on Crouzet M2:
I2 The furnace thermostat. Digitala input  DI
I4 The forehead overheating thermostat DI

I5 Sensor from furnace inside forward temperature. 0 to 10 somersault Analogous input AI
I6 Sensor from "Rape-Therm" 0 to 10 somersault AI
I7 Sensor level guard in rape tank . Controls the if there are colza in the thought.DI

PLC Out ways:
O1 6/2 valve for alternation between colza/ fuel oil also stream to pump for fuel oil Digitala output DO
O2 Pump from tank  rape seed oil. DO
O3 Oil furnace increase. DO
O4 Heating for rapeseed oil in "Rape-Therm4" DO

With convertion from Skeppsta Machine LTD can all oils burning certainly in all furnaces.

Take connection with Skeppsta Machine LTD 019-228005 in order to discuss referens plant