logo8.gif (1535 bytes)

WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

                     Frågor o svar:
Rapsolja:             Rapsolja är en rå kallpressad raps-olja som man får direkt från oljepressen TäbyPressen.
                            Denna olja är en mycket fin matolja. Man kan således äta den med fördel.
                            Men den går också att använda till dieselbränsle.
                            Med    SKEPPSTA MASKIN AB 
VEG-CONVERSION, VEG-TUNING
                           KONVERTERING till RAPSOLJA   kör du bil och traktor på rå kallpressad rapsolja
Växthuseffekten:                                     Rapsolja bidrar inte till  växthuseffekten. Detta problem
Vill ni veta mera om Växthuseffekten.         med den ökade koldioxiden  gör de stora  klimatförändringarna
                                                                 såsom översvämningar, alpernas glacierer har halverats sedan 1850,
                                                                orkaner, torka mm.

Är det lönsamt att pressa rapsolja till bränsle:    Ja.  Raps frö värde =  1.20/kg vid tröskan på åkern .
                                                                                                              Det går åt 3kg =      -3,60:-SEK
Pressningskostnad avskrivning på oljepress service strömkostnad c:a 50 öre per liter  - 0,50:-SEK
                                                                                                                         Övrigt             -0,20:-SEK
                                                                                                     Summa kostnader:           -4,30:-SEK
Försäljning frökaka till egna djur fraktfritt på gården: 2 kg x 2:-Avgår frökaka             +4.00:-SEK
Kostnad för att ta fram 1 liter rapsolja när fodervärde  är inräknat                                               0.30:-SEK

Exempel på vad du kan ta fram 1 liter dieselbränsle för. 30 öre litern mot vad det kostar i att köpa från oljebolag
Vissa kalkyler är bättre än detta, en del är sämre. Beror på vilka volymer och förutsättningar den enskilde
oljepressaren har.
Torkning ev rensning  antal djur mm.    Man kan säga att alla kan göra 1 liter rapsolja under 3:-  Det är 50% lägre kostnad än den dieselolja man köper för 6.50:-SEK + moms.

Kraftfoder till djuren kor och grisare mm som man tillverkar själv känns säkrare. Att  köpa kraftfoder från någon stor foderleverantör som importerar råvaror från hela värden som de hittar som är billigt,   kan då vara stor risk för smittspridning av sjukdommar.

Kan man lagra rå rapsolja lång tid:                Ja minst 1 år eller mer. Bäst är under 6 månader för att oljan
                                                                          inte ska angripa metaller zink mm. Oljan ska smaka gott.
                                                                          Vid förbränning luktar det knappt något (stekolja) om rapsoljan inte
                                                                          är äldre än 6 månader. Det är svårare att filtrera ju äldre oljan blir.
Är foderkakan värt något:                              Ja upp till 2:-/kg  eller mer beroende på förpackning mm.
                                                                          Passar alla djur.

Går det att köra på rapsolja på vintern:        Ja med uppvärmning eller utblandning med vanlig diesel.
                                                                          för att minska viskositeten. Se Data se Funktion

Vad säger biltillverkarna:                              De godkänner inga hemgjorda bränslen för att garantin
                                                                         ska gälla om det visar sig att skador uppkommit på
                                                                         brändslesystemet.
                                                                         Rapsoljan  har god smörjning och gått igenom filter . Risken
                                                                         för
skador är inte stor med den kundskap som finns för
                                                                         körning med
rå kallpressad rapsolja.   

Säkerhet explosionsartad:      Flampunkt på rå rapsolja är +320 gr C. Vanlig dieselolja är på +55gr C
                                                  Vid kollision,  krock med andra fordon har rå kallpressad rapsolja mycket
                                                  svårt att
antändas. Man kan med en svetslåga svepa över rapsoljan oljan
                                                  och i oljan utan att rapsoljan antändes. Gör gärna ett eget test för att lära.

Vad säger staten om skatter på rå rapsolja till dieselbränsle:  Inga skatter vid fyllning i fordon med
                                                                                                      1 liters
förpackning.
                                                                                                      Sitat: Bränsle i förpackningar på
högst
                                                                                                      en liter är undantagen från skatteplikt.

                                                    Citat från http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.HTM

Undantag från skatteplikt

11 § Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för
   1. metan som framställs genom biologiska processer,
   2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig produktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,
   3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
   4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlorats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.
   Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.
   Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumottagaren. Lag (2001:518).

Viss försöksverksamhet

12 § Regeringen får i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som används i försöksverksamhet inom ramen för pilotprojekt som syftar till att utveckla mer miljövänliga bränslen.

Tel Finansdepartimentet  08 4051010    http://finans.regeringen.se/index.htm   registrator@finance.ministry.se 

Se regeringens proposition 2003/04:1 pdf file   Skattefri rapsolja till motorfordon, bilar, bussar, traktorer m.m. i 5 år  2004 till 2008

Finns att läsa i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE) 2 kap. 4 och 11§§.
Upplysningsvis kan nämnas att av 2 kap. 12§ LSE framgår att regeringen i särskilda fall får medge
nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koloxidskatt på bränsle som används i
försöksverksamhet inom ramen för pilotprojekt som syftar till att utveckla mer miljövänliga
bränslen.
Vem är skattskyldig:                      Tillverkare av rapsolja OBS ej användare Den som säljer  till
                                                        användare
som givit säker UPPGIFT OM  användningsområdet 
                                                         att det skall gå till drivmedel till fordon som
färdas på väg
                                                        och som säljs i större förpackningar än 1 liter. OM det visar

                                                        att det finns tvekan om att det kanske kommer att användas i
                                                         matlagning
eller till  uppvärmning motorsågkedjeolja och
                                                         inte till att driva fordon,  bör inte skatt uttagas av säljaren. 
                                                        Rättsäkerheten i första hand.

Vad säger staten om skatter på rå rapsolja. Eftersom rapsolja inte innehåller några kolväten
                                                                        blir det inte någon
energiskatt eller koldioxidskatt

Undantag från skatteplikt

Se regeringens proposition 2003/04:1 pdf file   Skattefri rapsolja till motorfordon, bilar, bussar, traktorer m.m. i 5 år  2004 till 2008

                                                                       Till uppvärmning :           Inga skatter
                                                                       Till stationära motorer:    Inga skatter

11 kap. Energiskatt på elektrisk kraft

Skattepliktig elektrisk kraft

1 § Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.

2 § Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den
   1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
   2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft,
   3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören,
   4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
   5. förbrukats för framställning eller leverans av elektrisk kraft, eller
   6. framställts i ett reservkraftsaggregat.

 

Dieselmotor generator  stationär som drivs med rapsolja  som alstrar elström till en elbil är inte skattebelagd. Se 11 kap, 2§, 4


                                                                       Till matolja:                     Inga skatter
                                                                       Till motorsågkedjeolja:    Inga skatter
                                                                       Till förtunning:                Inga skatter

                                                                       Till oljesanering i haven Inga skatter
                                                                       Till motortvätt                Inga skatter

                                                                       Till fordonsbränsle i 1 litersförpackningar: Inga skatter
                                                                        MM.

Tel till Skattemyndigheten är 0240-87000  Hemsida www.rsv.se
Katalysatorer på motorer

Koldioxid: Rapsolja bidrar till minskad växthuseffekt. Den koldioxid som frigörs vid förbränning tas upp av rapsen när den
växer till ny planta..

I naturen:                      Rapsolja är helt nedbrytbar i naturen.

 

Kemiskt:                      http://www.kemi.se/  

Explodera:                    Rapsolja är inte brandklassat och kan inte explodera. Fordonskrockar mm.
                                      Se http://www.sprangamnes.se/document/forord/FBE3/FBE_2.HTM

Med brandfarliga vätskor avses
1. de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 oC Rapsolja har en flampunkt på +320GrC
                                      Se http://www.sprangamnes.se/document/forord/FBE3/FBE_3.HTM
                                      Man kan med en svetslåga svepa över rapsoljan oljan
                                      och i oljan utan att rapsoljan antändes. Gör gärna ett eget test för att lära

Smörjegenskaper:            Rapsolja har mycket goda smörjegenskaper

Blandbar med dieselolja: Rapsolja kan blandas med vanlig dieselolja.

Beläggningar på metaller av rapsolja.          Bäst är under 6 månader lagringstid för att oljan
                                                                         inte ska angripa metaller zink mm. Oljan ska smaka gott.
                                                                         Rapsoljan får inte vara härsken. Tänk på att rapsolja är
                                                                         ett livsmedel och ska lagras som ett livsmedel.

Rå kallpressad rapsolja kan bilda  beläggningar:   Elförzinkade metaller. Tankarmaturer  mätare i bränsletanken
                                                                   Tanklock kan vara elförzinkade. Galvaniserade metaller.
                                                                    När rapsoljan är färsk och smakar gott (ej över 6 månader) bildas inga
                                                                    beläggningar
                                                                   

Oljekatastrofer:              Varje liter mineralolja som byts ut mot rapsolja minskas oljekatastrofer till havs.
 
 

Vad finns i avgaser från motorer?
Växthuseffekten:    Rapsolja bidrar inte till  växthuseffekten. Detta problem
                                  med den ökade koldioxiden  gör de stora  klimatförändringarna
                                  såsom översvämningar, alpernas glacierer har halverats sedan 1850,
                                  orkaner, torka mm.

Koldioxid CO2:Olja och bensin tas från naturförråd som inte längre ingår i naturens
                    kretslopp. Vid förbränningen bildas koldioxid som bidrar till växthuseffekten. Inte ens en
                    katalysator tar bort koldioxid. Biobränslen däremot är gjorda på växter som har bundit
                    upp lika mycket koldioxid under tillväxten som sedan släpps ut vid förbränningen.
                    Sådana bränslen bidrar därför inte till växthuseffekten.Rapsolja är ett sådant bränsle

                    Utsläppen av koldioxid ökar stadigt i världen och växthuseffekten har redan satt sina
                    spår. Alpernas glaciärer har halverats sedan 1850, havsvattnet har blivit varmare och
                    träden i tropikerna växer snabbare och dör yngre. Om vi inte förändrar något förväntas
                    jorden få globala klimatförändringar. Riskerna för såväl översvämning som torka ökar
                    och kan leda till stora folkomflyttningar. FN:s klimatexperter tror att jordens
                    medeltemperatur kommer att öka mellan 1 och 3,5 grader fram till 2100. Det innebär
                    att havsytan stiger en halvmeter och jordens ekosystem kan påverkas drastiskt
                    Rapsolja ökar inte riskerna med farliga klimatförändringar.

Svaveldioxid och kväveoxider: När oxiderna faller ned med regnet har de
                  omvandlats till syra som bidrar till försurningen. Det leder bland annat till att marken
                  utarmas på näringsämnen, växtligheten får syraskador och arter försvinner. Blir det
                  riktigt surt läcker aluminium ut i grundvatten och vattendrag. Aluminium är skadligt inte
                  bara för djur och natur utan även för människan.  Kväve är dessutom ett näringsämne
                  som bidrar till övergödningen av havet. Övergödning leder till syrebrist och döda
                  bottnar. Svaveldioxid och kvävedioxid påverkar slemhinnor och andningsvägar, mest
                  utsatta är barn och astmatiker. Rapsoljan är så gott som fri från svaveldioxider(SO2) 
                 c:a 10 gånger mindre än för  den bästa dieseloljan. Svavel har skadlig verkan på katalysator.
                 Rapsoljan har cirka 18% mindre kväveoxider(NOx) än dieselolja

Kolväten(HC) och ozon: Kolväten, som är cancerframkallande, kommer främst från bilar
                 som inte har katalysator.  I solljus bildar dessutom kolväten, tillsammans med kväveoxider, ozon.
                 Det är ett bra solskydd högt upp i atmosfären men nere i marknivå gör det skada. Ozon
                 beräknas ge stora skördebortfall  av bland annat vete, råg, korn och
                 potatis. Ozonskadorna i hela Sverige på jordbruksväxter uppskattas till cirka en miljard
                 kronor. Under en hundraårsperiod har halterna nästan fördubblats i både Europa och
                USA. Forskare har upptäckt att det finns ett samband mellan höga halter marknära
                ozon och ökad dödlighet. Ozonhalten vid marknivån ökar med 2-3 procent per år.
                Halterna är högst sommartid. Katalysator minskar dessa ovan nämda ämnena

Vad är RME: 
                  RME är en processad rå rapsolja som görs i stora fabriker. I liten skala på gårdsnivå
                 blir det en  dyr process
. Speciella byggnader måste byggas. Elsäkerhet. Brandsäkerhet.
                 Man tar bort den tjocka delen som heter glycerol i en process
                 som heter omfärestring. Denna process är mycket brandfarlig och explosionsriskabel
                därför att man  hanterar stora mängder metanol. RME är frätande på lacker vissa
                 packningar och plaster.
                                SKEPPSTA MASKIN AB  VEG-CONVERSION, VEG-TUNING
                                                        KONVERTERING till RAPSOLJA
                                                   Rå kallpressad rapsolja
                                ÄR INTE RME.
Länkar till andra hemsidor om  VEG- CONVERSION,  VEG-TUNING Varning många länkar.