logo8.gif (1535 bytes)

WWW.OILPRESS.COM

 se.gif (95 bytes) Svensk:  Hem   Produkter   Skeppsta.Maskin AB     Raps som diesel   Video    Länkar    Återförsäljare  Adress  Sid struktur    

gb.gif (106 bytes) EnglishHome    Oilpress   Skeppsta.Maskin Ltd   Rape-ol for diesel fuel (SVO)   Burners   Video   Links   Retail dealers  Address  Site map

Tips för att komma igång med oljepressning  English below.

 Bäste Kund                                                          Adresser kontakter. Tillsatser, dunkar, silos, frö, plastsäckar mm.

Ekonomisk kalkyl:                                                                 

Att producera olja med TäbyPressen kostar c.a 20 öre i maskinkostnad per liter

under 3 år.( för kort tid) Sedan är oljepressen betald. Priset på linolja ut till slutkund är c.a 39:-litern.

 

Kalkyl på ett annat sätt. TäbyPressen Typ 40 a kostar 22 000:-. Köp 5000 kg linfrö tillsammans

med oljepressen, ni köper för 32 000:-. Pressa olja under 14 dagar ni har nu 1250 liter linolja a 30:- =

37 500:- samt 3750 kg linfrökaka värde 9 375:- Tillsammans blir det 46 875:- Vinst första pressningen

14 875:- Pressa nu nästa 5000 Kg och 14 dagar. Vinsten har nu stigit till 36 875:- därför att pressen

betalade ni på första pressningen. Märk att priset för linoljan i kalkyl 30:- är utan dunk, dekal och

moms. Utpriset normalt ut till slutkund är c:a 39:- Dunk kostar bara 3:- dekal 1:-. Övriga kostnader för

att sälja oljan och linfrökakan mm tillkommer.

Kan du producera matolja så är kalkylen cirka densamma som till linolja.

Det bästa tipset för en företagare är att hyra in sig hos en spannmålsfirma eller ett större lantbruk..

Ingen fraktkostnad från en fröleverantör , de kan torka och rensa fröet. Du får frö direkt från silon. Ofta tillgång till truckar lastmaskiner. vågar, analyser  mm.

Många lastbilar som går fram och tillbaka genom Sverige gör det lätt att ordna billiga frakter.  

Hyr ett utrymme vid en silo, montera upp oljepressarna ordna övervakning med larmuppringare.
Ordna kontor packningsrum.

När oljepressanläggningen är färdig för automatisk övervakning behövs mycket liten passning.

Fröet rinner in i pressen oljan rinner ned i ett sedimenterningskärl från detta kärl rinner oljan till en lagringstank. Från lagringstanken pumpas oljan till en försäljningstank/tappstation. För matolja godkänd lokal.

Frökakan transporteras till en lagringsplats för kakan . Kakan är färdig för försäljning direkt.

Sedimentet från sedimentteringskärlet skruvas till frökakan inblandningsförhållande är cirka 70 kg i 2930 kg .

Det finns ingen gräns för hur stor pressannläggningen kan bli. Vill du bli den största privata oljepressaren i Sverige behöver du bara köpa 8 st Typ 90.   Då producerar du 500 liter x 8 x360 dagar c.a 14 miljoner liter per år. Med en vinst på 20 öre litern blir det 280 000:-SEK Ökar du vinsten till 80 öre blir vinsten 1.2 miljoner. Se nedan vad utpriset kan bli vid rätt tankegång samt rätt intresse för utveckling mm.

Denna produktionsanläggning har blivit ett sluten produktion, ingen vara som blir avfall. Från de olika produkterna, frökakan samt oljan kan man förpacka produkterna till färdiga konsumentförpackningar som ökar utpriset med över 300 % och mer.

Från en tillverkningskostnad på linolja på 3:- kan försäljningspriset på varan bli från 18:- till 30:- litern. Hälsokost 400 :- litern.

Frökakan kan säljas i storsäckar till kofoder för 1.80:- till över 10:- per kg om man förpackar och säljer till smådjur kaniner hundar, hästar  mm.

Tänk på , från en råvara, har du nu fått kanske 4 - 7 produkter eller fler  att sälja.

Försäljningen sker dels genom annonsering, uppsökande verksamhet till affärer,tel samt på mässor.

Var noga med kvalitén, leveranssäkerhet samt att göra den bästa dekalen för informationen samt att välja den bästa förpackningen, kunden köper produkten med ögat.

Du undrar, varför gör inte fler detta, med att pressa olja.

Det är nytt, ingen myndighet, inget annat företag (förutom Skeppsta Maskin AB) har nytta av att du förädlar frö, Ingen hjälper dig igång. Jo ( Skeppsta Maskin AB) Inga grannar att fråga. Inget företag som samarbetar med dig som kan tjäna pengar på att du börjar.

Tekniken samt övervakning och att sälja är mer utbredd nu än förr. Data, internet mm gör det billigt att marknadsföra produkter. Det är nu som tåget går med att bilda verksamheter.

Rätt i tiden Miljövänlig produkt. Både för energi samt till mat. Oändlig marknad det blir aldrig för mycket mat och energi.

Möjligen låga priser ibland men då gör folk av med ännu mer av dessa saker som gör att priserna hålls uppe. Produkten blir aldrig omodern

Jag önskar dig välkommen som oljepressare med TÄBY-PRESSEN.

Bengt www.oilpress.com

Hint to get started with oil-extract

Best Customer

Economic calculation:

That produce oil with TäbyPressen costing about 0,20 Sek in machine cost per litre

under 3 year.( for short time) Then is the oilpress paid . The price on linseed-oil out to end-customer is about 39:SEK /litre

Calculation on a other ways. TäbyPressen Type 40 a costing 20 000:-. Purchase 5000 kg linseed altogether

with the oilpress, you buys for 30 000:-. Press oil under 14 days you have now 1250 litre linseed-oil a 30:-Sek = 37 500:- Sek plus 3750 kg linseed-cake rate 9 375:- all together becomes it 46 875:- Profit the first pressing

16 875:- Press now next 5000 Kg and 14 days. The profit have now trodden to 36 875:- because that the press

paid you on the first pressningen. Notice that the price for the linseed oil in calculation 30:- is without jerrican, decal and

vat. Out pice normally out to the end-customer is about 39:-SEK.  Jerrican costing just 3:- decal 1:-. Other charges for

that sell the oil and the linseed-cake etc is added.

Can you produce cooking oil as is calculation about the same that to linseed-oil.

It greatest hint for a businessman is that rent in himself at a cereals-company or a bigger agriculture..

None freight from a cereals-company , the can wipe and cleanse the seed. You receives seed directly from the silo. Often

access to trucks loaders. dares, analysis etc

Many lorries that goes to and from  through Sweden does it easy that arrange cheap freights and so on

Rent a space near a silo, mount up the oilpresses arrange monitoring with alarm Arrange office packing.room.
When the oilpress plant is completed for automatic monitoring be needed very little monitoring.

The seed flow in in the press the oil flow down in a sediment tank from this vessel flow the oil to a

store-tank. From the store-tank pump the oil to a seller-tank. For cooking oil approved

place.

The seed-cake transportation to a store-place for the cake . The cake is completed for sale directly.

The sediment from the sediment tank mix to the seed-cake, mix is about 70 kg in 2930 kg.

There are none bound for how big the oilpress plant can become. Want to you become the biggest private oilpress-plant in

Sweden acquires you just buy 8 st Type 90. Then produces you 500 litre x 8 x360 days about 14 milijoner litre

per year. With a profit on 0,20 SEK litre becomes it 280 000:SEK -Increases you profit to 80 öre becomes profit 1.2

milijoner Sek . See below what out-price can become at correct reasoning plus correct interest for development etc.

This oilpress-plant have become a round production, none be that becomes apostasy. From the different

the products, the seed-cake plus the oil can man pack the products to completed customer packing that

increases out-price with over 300 % and more.

From manufacturer cost on linseed-oil on 3:- Sek can seller-price on the oil become from 18:- to 30:- litreHealth food 400 :- litre.

The seed-cake can be sell in big-bag to cow-feed for 1.80:-Sek to over 10:- per kg if you packing and sells to

small animals rabbits dogs, horses etc.

Think on , from the raw material, have you now received maybe 4 - 7 products or more that sell.

The selling happens partly through advertising, search up, activation to affairs, tel plus on¨fairs

Was carefully with the quality, the delivery plus to do the best decal for information plus that chose

the best packing, the customer buys the product with the eye.

You wonder, why does not more people, works with to make  presses  oil.

It's new, none government, nothing else company (apart from Skeppsta Machine LTD) have use of that you

ennobler the seed, None helps you runs.Yeah ( Skeppsta Machine LTD) No neighbours to ask. No company that

co-operate with you that can make money on that you start.

The technique plus monitoring and that sell is more widespread now than formerly. Data, the internet mm does it cheaply that

market products. It's now that the train goes with that constitute activations.

Correct in the time Non-polluting product. Both for energy plus to food. Endless market it becomes never for veryfood and energy.

Probably flame prices occasionally but then does people of with yet more of these things that makes that the prices is kept

up. The product becomes never out of date

I desires you welcome as oil-press with TÄBY-PRESSEN.

Bengt www.oilpress.com